ועדת העזבונות

ועדת העזבונות (או בשמה המלא: הוועדה הציבורית לקביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה)

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולנהל בשנים 2004-2012 את וועדת העזבונות.

בואו והצטרפו גם אתם להצלחה

וועדת העזבונות מחלקת מדי שנה עשרות מליוני .
מרבית הכספים מחולקים לעמותות ולמשרד הביטחון.

מרבית הבקשות נפסלות על הסף בשל נימוקים טכניים.
על כן, ועל מנת להימנע מעוגמת הנפש ואובדן תמיכה של עשרות אלפי ₪, מומלץ כ 15 יום לפני המועד האחרון להגשת הבקשה, להעביר את הבקשה, לבדיקתו המקצועית של יוסף שפר, אשר יחזיר אותה תוך 10 ימים עם רשימת הליקויים שנמצאו בה, ואשר תיקונם ימנע את פסילתה.

אם בקשתכם נפסלה - צרו קשר בדחיפות עם יוסף שפר.
לצורך כך: צור קשר כעת!

ככלל כ 80% מהבקשות נפסלות ומבין הבקשות העוברות את תנאי הסף, סכום ההקצבה הממוצע לעמותה הינו כ 20,000 ₪.

בהתאם לנוהל* הוועדה תודיע בכתב על קבלת הבקשה כתקינה או פסולה (ניתן לערער על הפסילה בעזרתנו),  תפרסם את החלטותיה לחיוב או לשלילה (ניתן לערער על ההחלטה בעזרתנו).

בשנת 2003 בעקבות דוח חמור ביותר של מבקר המדינה, שונו כללי הוועדה ותהליך הגשת הבקשות, והוחלט ללהקים מנגנון ניהולי מקצועי, בניהולו של מר יוסף שפר, אשר כיהן בתפקיד מנהל ועדת העזבונות בשנים 2004-2012 , העלה את ועדת עזבונות על דרך המלך, והנהיג רפורמות מרחיקות לכת לטובת הציבור בכלל ולטובת העמותות בפרט. ואשר הציבו את
וועדת העיזבונות במקום הראשון בכל סקרי שביעות הרצון.

בעלי התפקידים בוועדת העזבונות כיום:
מנהלת וחשבת - אורטל בן שימול
יועמ"ש - יעל טייב
יו"ר הוועדה- השופטת (בדימוס) שלומית דותן

חברי הוועדה:
    מר אוריאל אטון
    גב' פרידה (דידי) אלמוג
    רו"ח איתן בוק
    עו"ד באדי חמדאן
    ד"ר תמר טננבוים
    עו"ד חביבה רובינשטיין
    ד"ר תהילה קלעג'י
    הרב שחר איילין

מהיכרותי כמנהל ועדת העזבונות בעבר, עובדי וועדת העזבונות עושים מלאכתם נאמנה, תוך שמירה על יושר ותום לב, ומשקיעים מאמצים כדי להעניק שירות איכותי למגישי הבקשות מחד, אך גם כדי לקיים באופן הטוב ביותר את רצון המצווים, אשר הורישו את כספם לטובת המדינה, מאידך, על-כן, ההליך נמשך כשנה, ויש לקבל זאת בהבנה.

לקבלת תמיכה מוועדת העזבונות יש למלא את הטפסים שבקישור זה (אתר ועדת העזבונות ) בהתאם להנחיות וועדת עזבונות.

 

לקבלת ייעוץ - צור קשר כעת.

 

הגשת בקשה לתמיכה מועדת העזבונות

על מנת שכספי העזבונות יגיעו אך ורק למוסדות הפועלים כתיקנם, ועדת העיזבונות מרבה בפסילת בקשות מסיבות טכניות; ומקפידה על מילוי דרישותיה.
מרבית הבקשות המוגשות לוועדת העזבונות נפסלות על הסף, מטעמים טכניים.
עמותה שקיבלה תמיכה בשלוש השנים האחרונות לא תקבל תמיכה מוועדת עזבונות בשנה הבאה.
עמותה רשאית להגיש לוועדת העזבונות רק פעם אחת בשנה, בקשה אחת בלבד, עבור פרויקט אחד בתחום מטרותיה.
הגשת בקשה עבור מספר פרויקטים תגרום לפסילת הבקשה.

 

בחודש נובמבר 2014 עברה וועדת העיזבונות להשתמש במערכת ממוחשבת, אשר רק באמצעותה ניתן להגיש בקשה לוועדת העזבונות.

הכניסה למערכת באמצעות כרטיס המונפק למורשה חתימה של המוסד באמצעות החברות קומסיין ופרסונל אי די.

מוסדות שבבעלותם כרטיס למורשה חתימה, לשימוש במרכבה, יוכלו להשתמש בו במערכת העזבונות, לאחר ביצוע שיוך נציג למוסד, באמצעות הזנה למערכת של טופס הסמכת מורשה חתימה, חתום ומאושר ע"י עו"ד.
דרך אתר הוועדה. לאחר העלאת כל הפרטים, וטופס הסמכת הנציג, יקבל הפונה מהוועדה תשובה לפנייתו במייל חוזר.

 

ניתן לבקש מוועדת העזבונות עבור פרויקט אחד בלבד מהנושאים הנתמכים ע"י הוועדה, והמצוי בתחום מטרותיה של העמותה.
הבקשה תהיה לפרויקט העתיד להתבצע בשנה שלאחר שנת ההגשה.
מומלץ להגדיר פרויקט בצורה ברורה ומעשית.
אין לבקש תמיכה עבור הפעילות השוטפת של העמותה. 
וועדת העיזבונות איננה תומכת בפרויקטים הנתמכים ע"י משרד ממשלתי. עמותה המבקשת הקצבה לפרויקט מסוים תתחייב בטפסי הבקשה שלא להגיש בקשה לתמיכה עבור הפרויקט ממשרד ממשלתי, במידה ותאושר הקצבה ע"י וועדת העיזבונות.
ועדת העזבונות איננה מאשרת בקשות לחלוקת כסף ע"י העמותה לאחרים.
וועדת העזבונות איננה מעניקה תמיכה לרכישת מקרקעין או מבנה או לבניית מבנה חדש, - אלא אם יש עיזבון מיועד לכך.
ועדת העיזבונות איננה תומכת בעמותה, שמהדו"חות הכספיים עולה, שיש לעמותה גירעון מצטבר העולה על מחצית ממחזור ההכנסות השנתי ומצוי גם בגרעון שנתי.
וועדת העיזבונות איננה מעניקה תמיכות לעמותות, שהוצאות הנהלה וכלליות שלהן, עולות על הקבוע בהוראות החשכ"ל.
וועדת העזבונות איננה תומכת בעמותה, שהדו"ח הכספי המבוקר שלה מצביע על מחזור הכנסות נמוך מ-100,000 ₪.
ועדת העזבונות איננה תומכת בבקשה של עמותה, אשר בהתחשב בעלות הפרויקט, בסכום המבוקש, מקורות המימון האחרים והמלצת המשרד הממליץ, - תמיכה בעמותה איננה אפקטיבית. ולכן כדאי להגיש בקשה צנועה. סדר הגודל המומלץ הוא עשרות אלפי ₪.
 

לקבלת ייעוץ איכותי ומקצועי מיוסף שפר- צור קשר כעת.

 

*סעיף 13.4 לנוהל עבודת וועדת העזבונות קובע כי:
הוועדה תבדוק אם המוסד מילא את כל פרטי הבקשה וצירף לה את כל המסמכים הנדרשים, ותודיע למוסד את תוצאות בדיקתה.
מוסד אשר פרטי בקשתו נמצאו חסרים, תיפסל בקשתו ולא תידון בוועדה.

במקרה שבקשת מוסד נפסלה , הוא יהא רשאי לפנות לוועדה בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה, בציון הנימוקים שבשלם הגיש בקשה חסרה ולאחר שהשלים את הפרטים החסרים.

 

 

 

ועדת העזבונות