ועדת העזבונות

הוועדה הציבורית לקביעת יעודם של עזבונות לטובת המדינה

"וזכרת את ה' אלוקיך כי הוא הנותן לך כח לעשות חיל" - בלב נפעם אני מודה לקב"ה על אשר זיכני להיות שליח נאמן ולנהל בשנים 2004-2012 את וועדת העזבונות.

בואו והצטרפו גם אתם להצלחה

וועדת העזבונות מחלקת מדי שנה עשרות מליוני .
מרבית הכספים מחולקים לעמותות ולמשרד הביטחון.

מרבית הבקשות נפסלות על הסף בשל נימוקים טכניים.
על כן, ועל מנת להימנע מעוגמת הנפש ואובדן תמיכה של עשרות אלפי ₪, מומלץ כ 15 יום לפני המועד האחרון להגשת הבקשה, להעביר את הבקשה, לבדיקתו המקצועית של יוסף שפר, אשר יחזיר אותה תוך 10 ימים עם רשימת הליקויים שנמצאו בה, ואשר תיקונם ימנע את פסילתה.

אם בקשתכם נפסלה - צרו קשר בדחיפות עם יוסף שפר.
לצורך כך: צור קשר כעת!


בהתאם לנוהל* הוועדה תודיע בכתב על קבלת הבקשה כתקינה או פסולה (ניתן לערער על הפסילה בעזרתנו),  תפרסם את החלטותיה לחיוב או לשלילה (ניתן לערער על ההחלטה בעזרתנו).


בשנת 2003 בעקבות דוח חמור ביותר של מבקר המדינה, שונו כללי הוועדה ותהליך הגשת הבקשות, והוחלט ללהקים מנגנון ניהולי מקצועי, בניהולו של מר יוסף שפר, אשר כיהן בתפקיד מנהל ועדת העזבונות בשנים 2004-2012 , העלה את ועדת עזבונות על דרך המלך, והנהיג רפורמות מרחיקות לכת לטובת הציבור בכלל ולטובת העמותות בפרט. ואשר הציבו את
וועדת העיזבונות במקום הראשון בכל סקרי שביעות הרצון.

בעלי התפקידים בוועדת העזבונות כיום:
מנהלת וחשבת - אורטל בן שימול
יו"ר הוועדה- השופטת (בדימוס) שלומית דותן

חברי הוועדה:
ד"ר תמר טננבוים.
ד"ר תהילה קלעג'י.
גב' פרידה (דידי) אלמוג.
רו"ח איתן בוק.
עו"ד באדי חמדאן.
הרב שחר איילין.
מר ציון כספי.

לקבלת ייעוץ - צור קשר כעת

 

הגשת בקשה לתמיכה מועדת העזבונות

על מנת שכספי העזבונות יגיעו רק למוסדות הפועלים כתיקנם, ועדת העיזבונות מרבה בפסילת בקשות מסיבות טכניות, ומקפידה על מילוי דרישותיה.
עמותה שקיבלה תמיכה בשלוש השנים האחרונות לא תקבל תמיכה מוועדת עזבונות בשנה הבאה.
עמותה רשאית להגיש לוועדת העזבונות רק פעם בשנה, בקשה אחת, עבור פרויקט אחד בתחום מטרותיה.
הגשת בקשה עבור מספר פרויקטים תגרום לפסילת הבקשה.
הבקשה לפרויקט העתיד להתבצע בשנה שלאחר שנת ההגשה.
מומלץ להגדיר פרויקט בצורה ברורה ומעשית.
אין לבקש תמיכה עבור פעילות שוטפת של העמותה.
וועדת העיזבונות איננה תומכת בפרויקטים הנתמכים ע"י משרד ממשלתי.
ועדת העזבונות איננה מאשרת בקשות לחלוקת כסף ע"י העמותה לאחרים.
וועדת העזבונות איננה מעניקה תמיכה לרכישת מקרקעין או מבנה או לבניית מבנה - אלא אם יש עיזבון מיועד לכך.
ועדת העיזבונות איננה תומכת בעמותה, שמהדו"חות הכספיים עולה, שיש לה גירעון מצטבר העולה על מחצית ממחזור ההכנסות השנתי ומצוי גם גרעון שנתי.
וועדת העיזבונות איננה מעניקה תמיכות לעמותות, שהוצאות הנהלה וכלליות שלהן, עולות על הקבוע בהוראות החשכ"ל.
וועדת העזבונות איננה תומכת בעמותה, שמחזור הכנסותיה נמוך מ-100,000 ₪. 

ניתן להגיש בקשות לוועדת העזבונות רק באמצעות המערכת הממוחשבת (מערכת יעל"ה).

הכניסה למערכת באמצעות כרטיס המונפק למורשה חתימה של המוסד באמצעות החברות קומסיין ופרסונל אי די.

מוסדות שבבעלותם כרטיס למורשה חתימה, לשימוש במרכבה, יוכלו להשתמש בו במערכת העזבונות, לאחר ביצוע שיוך נציג למוסד, באמצעות הזנה למערכת של טופס הסמכת מורשה חתימה, חתום ומאושר ע"י עו"ד.
דרך אתר הוועדה. לאחר העלאת כל הפרטים, וטופס הסמכת הנציג, יקבל הפונה מהוועדה תשובה לפנייתו במייל חוזר.

להלן קישורים שימושיים עבור מגישי בקשות לוועדת העזבונות - 
מערכת יעל"ה
טופס בקשה לשיוך נציג בו נדרש אימות חתימה ע"י עו"ד.
טופס בקשה לשיוך נציג בהתאם לתקנות שעת חירום במקרה בו אין אפשרות להתייצב בפני עו"ד.
מדריך למילוי טופס בקשה לקבלת תמיכה
יצירת קשר עם ועדת העזבונות וכן מחלקות העזבונות במשרדי הממשלה השונים

 

לקבלת ייעוץ איכותי ומקצועי מיוסף שפר - צור קשר כעת

 

*סעיף 13.4 לנוהל עבודת וועדת העזבונות קובע כי:
הוועדה תבדוק אם המוסד מילא את כל פרטי הבקשה וצירף לה את כל המסמכים הנדרשים, ותודיע למוסד את תוצאות בדיקתה.
מוסד אשר פרטי בקשתו נמצאו חסרים, תיפסל בקשתו ולא תידון בוועדה.

במקרה שבקשת מוסד נפסלה , הוא יהא רשאי לפנות לוועדה בתוך 10 ימים ממועד מסירת ההודעה, בציון הנימוקים שבשלם הגיש בקשה חסרה ולאחר שהשלים את הפרטים החסרים.