קול קורא מיוחד

ביום 17/6/2019 פרסמה וועדת העזבונות קול קורא מיוחד להגשת בקשות לקבלת הקצבה מכספי עזבון המיועד להקמת שכונה לעולים חדשים, ע"ש אניאס הלנברג ז"ל.

להלן הפרטים והתנאים:

  • מערכת יעל"ה תפתח להגשת בקשות במסגרת קול קורא זה ביום ט"ו בסיוון
    ה'תשע"ט (18.06.2019).
  • תאריך אחרון להגשת הבקשות באמצעות המערכת הינו ביום
    כ"ח בתמוז ה'תשע"ט (31.07.2019) (להלן – היום הקובע).
  • בתום היום הקובע בשעה 24:00 תיסגר המערכת להגשת בקשות. בקשה שתשלח לאחר היום הקובע תיפסל
    ללא דיון.

חלוקת הסכום הנותר בעזבונות הנ"ל בסך של 365,143,10 ,₪ תיעשה על ידי הוועדה למוסד אחד או למוסדות אחדים בלבד אשר יימצאו על ידה כראויים ביותר לקבלת הקצבה מתוך העזבונות, לאחר הפעלת שיקול דעתה באופן ענייני ובחינת אמות מידה מקצועיות כפי שיפורטו להלן.

מטרת ההקצבה:

במסגרת עזבונות אלה מטרת ההקצבה היא הקמת שכונה לעולים חדשים. לעניין זה, "שכונה" - אזור מגורים מוגדר בתחום עיר או יישוב הכולל לפחות שני מבנים, אשר בשל היותם סמוכים זה לזה יוצרים מתחם מׁשּותף. "עולים חדשים" - מי שעלה לישראל וקיבל מעמד עולה ממשרד הפנים על-פי חוק השבות, ה'תש"י-1950 ונמצא בתוך תקופת הזכאות לדיור ציבורי בהתאם לנוהל 1 זכאות והקצאת דיור ציבורי לעולים של משרד העלייה והקליטה.

תנאי סף לקבלת הקצבה:

מוסד רשאי להגיש בקשה לקבלת הקצבה בהתקיים כל התנאים המפורטים להלן:

א. המוסד עונה על הגדרת "מוסד" בנוהל עבודת הוועדה ופועל שלא למטרת רווח (להלן – המוסד);

ב. המוסד לא קיבל הקצבות מתוך העזבונות הנ"ל בשנים קודמות;

ג. אחת ממטרותיו הרשומות של המוסד היא לסייע בדיור לעולים חדשים;

ד. במבני השכונה שתוקם ישוכנו רק עולים חדשים חסרי דירה. לעניין זה, "חסר דירה" - יחיד/ה בגיל 21 ומעלה או משפחה (כל אחד מבני המשפחה) שלא היו לו זכויות כלשהן בדירה או בחלק מדירה או בדירה בשלבי בנייה (לרבות רישום פורמלי), בעשר השנים שקדמו למועד הגשת 2 הבקשה לסיוע בדיור;

ה. התחייבות המוסד כי השכונה תיקרא על שם דוד ורבקה קיפניס ז"ל והרברט סמואל ז"ל, בהתאם לנוסח שייקבע על ידי הוועדה.

נהלים:

א. מבלי לגרוע מהאמור בנוהל עבודת הוועדה לגבי הגשת בקשה לקבלת הקצבה, קבלתה, הכרעה בה ומימושה, מודגש בזאת כי יש לכלול בבקשה את כל המידע שיש בו כדי לבססה ובכלל זה: תכנית כללית; מידע הנוגע למיקום המיועד לפרויקט לרבות אסמכתא לזכויות על הקרקע ותכנית בניין ערים הנוגעת לעניין; מספר המבנים שיהוו שכונה לעולים, לוח זמנים הכולל אבני דרך לביצוע הפרויקט (מקבלת היתרי בנייה ועד להשלמתו); יכולותיו הכספיים של המוסד למימון הפרויקט בכללותו; פירוט העלויות לביצוע הפרויקט וכן כל מידע רלוונטי אחר;

ב. המוסד ימסור לוועדה כל נתון, מסמך או מידע רלוונטי שיידרש לצורך בחינת בקשת התמיכה או בקשר אליה;

ג. בהתאם לנוהל עבודת הוועדה, ייבדקו הבקשות שיוגשו לה, ביחס לעמידתן בתנאי הסף, ואלו שיימצאו תקינות יובאו לדיון לפני הוועדה, אשר תשקול, בין היתר, קבלת המלצות רלבנטיות ובמיוחד המלצה ממשרד העלייה והקליטה.

בעת בחינת כל בקשה, תדון הוועדה במכלול השיקולים הרלבנטיים ותעניק משקל, בין היתר, לאמות המידה הבאות:

א. למוסד פעילות יציבה ורצופה לאורך זמן בתחום הסיוע בקליטה של עולים חדשים בכלל ובתחום הדיור והשיכון של עולים חדשים בפרט;

ב. מתן שירותים משלימים לעולים חדשים על ידי המוסד לאחר השלמת פרויקט הקמת השכונה לעולים;

ג. סבירות תקציב העלויות בהקמה ובהפעלה של שכונת העולים עבורה מתבקשת ההקצבה;

ד. קיומם של מבני ציבור ושטחים ציבוריים פתוחים בתחומי השכונה שתוקם;

ה. מקורותיו הנוספים של המוסד למימון השלמת פרויקט הקמת שכונה לעולים בשלמותו, בנוסף לכספי ההקצבה המבוקשת.