הנה"ח לעמותות

חשבונאות מועילה לעמותות


ניהול מערכת חשבונאית טובה יעילה וחכמה בעמותה, הינה תנאי בל יעבור לעמידה בדרישות החוקים והתקנות החלים על העמותה.

מעבר לזאת, היא מהווה תנאי לקבלת תמיכות מהמדינה, מוועדת העזבונות ומהרשויות המקומיות.

בהקשר לזה, יצוין כי לשם קבלת תמיכות יש לעמוד במספר דרישות חשבונאיות, ובהן:

א. עמידה בשיעור הוצאות הנהלה וכלליות אשר נקבעו ע"י האוצר,
ב. עמידה בשיעור עודפים וגרעונות מצטברים במאזן השנתי ביחס למחזורי הפעילות השנתי.

על מנת לעמוד בדרישות אלו, נדרש רואה החשבון של העמותה להכיר את כל הכללים התקנים וגילויי הדעת בהם ניתן לעשות שימוש מושכל, על מנת להביא את העמותה ממצב בו היא איננה עומדת בדרישות, חמצב בו היא עומדת בהן, וזכאית לקבלת תמיכות.

ניסיוננו הרב בתחום העמותות מבטיח ראיה רחבה המביאה בחשבון את נושא ההצלחה בגיוס הכספים בד בבד עם עמידה בכל החוקים והתקנות.

שרותינו השוטפים כוללים:

 • טיפול בתיקי העמותה במע"מ, מס הכנסה וביטוח לאומי
 • התאמות בנקים
 • הפקת תלושי שכר
 • הפקת דוחות 102 חודשיים
 • חתימת רואה חשבון על מסמכי העמותה
 • הגשת דוחות שנתיים למס הכנסה
 • הגשת דוחות שנתיים לרשם העמותות
 • הגשת מאזן מבוקר על ידי רואה חשבון
 • שידור הוראות קבע
 • וסליקת כרטיסי אשראי
 • קידום שינויי מטרות העמותה מול רשם העמותות
 • שליחת כל המסמכים הנצרכים לרשם העמותות ותיעוד קבלתם
 • קבלת אישור ניהול תיקון שנתי מרשם העמותות לפני כולם

- והכל במחיר החל מ 700 ש"ח בחודש בלבד!

 

לקבלת ייעוץ חינם !- מועיל וחכם בכל הנוגע להנהלת חשבונות ולראיית חשבון לעמותה שלך - צור קשר כעת.

הנה"ח לעמותות