ביקורת עומק

הכנה לביקורת עומק של רשם העמותות ושל משרד האוצר


רשם העמותות מבצע בממוצע מידי חמש שנים ביקורת עומק בעמותה.

כמו כן, גם משרד האוצר מבצע ביקורת עומק – בדיקה כספית ותפעולית של מוסד ציבור הנתמך מתקציב המדינה. בדיקת עומק מתבצעת, במידת האפשר, אחת ל-3 שנים. הביקורת מתייחסת לשנה השוטפת ולשנתיים שקדמו לה.

במסגרת ביקורות העומק שמבצע רשם העמותות בעמותה נבדקים ביסודיות הנושאים הבאים:
א. בחינת אופן התנהלותה של העמותה,
ב. בחינת עמידת העמותה בכללי מנהל תקין,
ג. בחינת מידת השימוש בכספים למטרות הרשומות של העמותה,
ד. מעקב אחר תיקון הליקויים שנתגלו בעבר,
ה. בחינת עמידת העמותה בדרישות החוקים והתקנות החלים עליה.

במסגרת ביקורות העומק שמבצע רשם העמותות בעמותה נבדקים ביסודיות הנושאים הבאים:
א. האם כספי התמיכות משמשים את המוסד למטרות שלשמה ניתנו.
ב. האם המוסד מקיים את התנאים שנקבעו על ידי ועדות התמיכות.
ג. האם חלו שינויים מהותיים בנוגע למוסד, שהיה בהם כדי להשפיע על היקף התמיכה שאושר לו.
ד. האם המוסד מקיים את פעולותיו בהתאם לכללים או לתקנים שנקבעו למוסדות מסוגו.

מאחר והביקורות עלולות לגלות כי העמותה איננה עומדת בחוקים ובהוראות החלים עליה, והתוצאה עלולה להוביל לאי חידוש אישור ניהול תקין, ובכך למנוע מהעמותה מתן תמיכות.
כדאי להיערך בעוד מועד לביקורת על-יד ביצוע ביקורת מכינה – זהה במתכונתה לביקורות הנערכות על-ידי רשם העמותות ומשרד האוצר.
לשם כך, מומלץ להיעזר בבעל מקצוע מתאים המכיר את החוקים והתקנות, את הנושאים הנבדקים ואת דרך בדיקתם.

לסיוע חינם בהכנה לביקורת עומק – צור קשר כעת.


 

ביקורת עומק