סעיף 46

הכרה כמוסד ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה מאפשר הכרה בתרומה לעמותה, לצורך זיכוי ממס.

מכיוון שחברות ועסקים, מעניקים תרומות לעמותות רק אם הם מקבלים כנגד תרומה לעמותה זיכוי ממס - קבלת הכרה כמוסד ציבור חיונית לצורך גיוס משאבים מחברות וקרנות.

משרדנו יטפל בהשגת הכרה כמוסד ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה, במהירות וביעילות.

הטיפול בקבלת סעיף 46 כולל את מילוי כל הטפסים הנדרשים וכן מעקב צמוד אחר התקדמות הבקשה בכל שלבי התהליך הן ברשויות המס והן בוועדת הכנסת, עד לקבלת האישור.

עלות הטיפול באמצעותנו - 5,000 ש"ח.

אם העמותה מתנהלת באופן תקין - אנו מתחייבים כי תקבלו את האישור במהירות הגבוהה ביותר - תוך כ- 6-12 חודשים

לקבלת הכרה כמוסד ציבור לפי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה – פנה כעת.

 

סעיף 46 לפקודת מס הכנסה קובע כי:
אדם שתרם בשנת מס סכום העולה על 180 שקלים חדשים לקרן למוסד ציבורי שקבע לענין זה שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת, יזוכה מהמס שהוא חייב בו באותה שנה בשיעור של 35% מסכום התרומה - אם הוא יחיד, ובשיעור הקבוע מסכום התרומה - אם הוא חבר-בני-אדם,

מוסד ציבורי שלא הגיש שני דו"חות שנתיים ברציפות, או שמן הדו"חות שהגיש עולה כי אינו מנהל פנקסים כדין או שחלק מהותי מפעילותו אינו להשגת המטרה הציבורית, רשאי שר האוצר לבטל את קביעתו. חידושה של קביעה שבוטלה לפי סעיף קטן (א1) טעון אישורה של ועדת הכספים של הכנסת.

סעיף 9(2) לפקודה מגדיר "מוסד ציבורי" כחבר בני אדם של שבעה לפחות שרוב חבריו אינם קרובים זה לזה, הקיימים ופועלים למען מטרה ציבורית ונכסיהם והכנסותיהם משמשים להשגת המטרה הציבורית בלבד והם מגישים דין וחשבון שנתי, על פי תקנות שהתקין שר האוצר.

על מנת לקבל אישור מוסד ציבורי, יש לקבל קודם לכן אישור ניהול תקין מרשם העמותות, וכמובן, להירשם במשרדי מס ערך מוסף כמלכ"ר.

רק לאחר מכן ניתן לפנות למחלקה למלכ"רים ומוסדות ציבור בנציבות מס הכנסה ולבקש הכרה כמוסד ציבורי.

לאחר בדיקת הבקשה במשרדי מס הכנסה הבקשה תובא ע"י שר האוצר לאישור ועדת הכספים של הכנסת.

תוקף האישור הוא לשלוש שנים וחידושו מותנה בהגשת הדוחות הנדרשים למס הכנסה. 

 

מה צריך כדי לקבל סעיף 46?

להלן רשימת מסמכים שיש להעביר עבור תחילת עבודה על בקשה לסעיף 46:

 1. מסמכי היסוד של העמותה.
 2. אישור ניהול תקין בתוקף.
 3. תעודת מלכ"ר
 4. רשימת שבעה חברים
 5. אישור פתיחת תיק ניכויים
 6. אישור רו"ח על ניהול פנקסים
 7. טופס ייצוג מרואה החשבון
 8. דוחות כספיים לשנים 2013-2014
 9. דוגמת קבלה עבור תרומות
 10. דוגמת קבלה עבור מתן שרותים
 11. אישור על חוקיות המקום בו מתנהלת הפעילות
 12. פרוט על פעילות העמותה בשנתיים האחרונות :
  אנו  ננסח, נא המציאו את הנתונים.
 1. פרוט נכסי הנדל"ן בבעלות העמותה
 2. דרך גיוס התרומות
 3. חומר פרסומי על העמותה
 4. כתובת אתר האינטרנט של העמותה

 


1
סעיף 46