אישור ניהול תקין

אישור ניהול תקין מרשם העמותות

עמותה שפעילה שנתיים, מוסרת דיווחים כנדרש לרשם העמותות ומתנהלת לפי החוק והכללים שקבע רשם העמותות, רשאית לקבל אישור ניהול תקין מרשם העמותות.


ללא אישור ניהול תקין לא ניתן תמיכות ממדינה, תמיכות מרשויות מקומיות ותמיכות מקרנות מסוימות.

רשם העמותות עלול לבטל אישור ניהול תקין אם העמותה איננה עומדת בדרישות.

רשם העמותות יוזם ביקורות בעמותות, ותוצאות הביקורת משמשות את רשם העמותות לצורך קבלת החלטה בדבר נקיטה בסמכויותיו כלפי העמותה, ובכלל זה ביטול אישור ניהול תקין.

במידה והעמותה איננה מקבלת אישור ניהול תקין, או שקבלת אישור ניהול תקין תמעכבת, מכל סיבה שהיא, זה הזמן לפעול.

עלות קבלת אישור ניהול תקין ביעילות לראשונה בטיפולנו - 4,000 ש"ח.

השירות ניתן חינם ללקוחותינו הקבועים בנושא הנהלת חשבונות.

אצלנו תקבלו אישור ניהול תקין ראשונים לפני כולם.

לסיוע בקבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות – פנה למשרדנו עד היום.


 

קבלת אישור ניהול תקין מרשם העמותות, מותנית בעמידה בכל התנאים שקבע החוק והרשם, הנדבקים על-ידו, בין היתר באמצעות חובת הגשת מסמכים לרשם העמותות:
עמותה חייבת להגיש לרשם את המסמכים המקוריים הבאים או העתקיהם המאושרים כדין, חתומים בידי שניים מחברי הועד:
הודעה על שינוי מענה של העמותה, על בחירת חבר או מינוי חבר של הועד, של ועדת הביקורת או של הגוף המבקר, או על פקיעת כהונתם ועל מינוי רואה חשבון;
פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לשנות את תקנונה, שמה ומטרותיה, או החלטת האסיפה הכללית או הועד בדבר הרשאים לחתום בשם העמותה;
פרוטוקול החלטת האסיפה הכללית לאשר את הדו"ח הכספי אשר הובא בפניה - בצירוף הדו"ח הכספי והמלצת ועדת הביקורת או הגוף המבקר, ואם נתמנה רואה חשבון תצורף חוות דעתו על הדו"ח הכספי;
הודעה על הגשת תובענה כנגד העמותה או כנגד חבר הועד בתוקף תפקידו כחבר הועד; בהודעה יצויינו שמות הצדדים, בית המשפט שאליו הוגשה התובענה, העילה ומספר ההליך;
הדו"ח הכספי;
הדוח המילולי;
עמותה חייבת להמציא לרשם לפי דרישתו, ותוך תקופה שיקבע, כל מסמך או מידע נוסף שימצא לנכון לדרוש, להבהרת פרטים שצוינו או שהיה צריך לציין בדו"ח הכספי.
הרשם רשאי לדרוש כי יוגש לו דו"ח כספי מתוקן.
הרשם רשאי, לבקשת רבע מכלל חברי העמותה או לבקשת ועדת הבקורת או הגוף המבקר, ואף מיזמתו הוא, למנות חוקר שיחקור את דרך ניהול העמותה, תפקודה בהתאם להוראות חוק זה, ופעולותיה הכספיות; החוקר ימסור לרשם דין וחשבון.
הרשם רשאי להטיל את הוצאות החקירה, כולן או מקצתן, על העמותה, על חברי הועד או על מבקשי החקירה, ורשאי הוא לדרוש ממבקשי החקירה ערובה להוצאותיה.

גופים הפונים בבקשה לתמיכה ממשרד ממשלתי או שמבקשים לתת שירות למשרד ממשלתי נדרשים להציג אישור ניהול תקין של רשם העמותות.

רשם העמותות בוחן בהתאם לנהלים ולקריטריונים שגובשו על ידו אם העמותה עומדת בכל דרישות החוק, ואם נכסי העמותה והכנסותיה משמשים אך ורק את מטרות העמותה.

האישור, ניתן על-ידי הרשם לעמותות, שלאחר בדיקה נמצא כי הן עומדות בדרישות.

יש גורמים נוספים המתנים העברת כספים לעמותות בהמצאת אישור ניהול תקין. כך לדוגמא:
משרד האוצר - לצורך קבלת אישור מוסד ציבורי על-פי סעיף 46 לפקודת מס הכנסה,
רשויות מקומיות - כתנאי למתן תמיכות מרשויות מקומיות.
וכן מספר קרנות המעניקות תמיכות לעמותות.


אישור ניהול תקין