נוהל תמיכות מדינה

תמצית הנוהל הכללי של תמיכות מדינה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב. חשוב: מדובר בתמצית בלבד, אשר איננה כוללת את כל הוראות הנוהל, ואין להתבסס עליה.

תמצית הנוהל להגשת בקשות תמיכה מתקציב המדינה

פרטי הבקשה לתמיכה:

הבקשה תוגש על טופס שיקבע החשב הכללי, ואשר יכלול פרטים בדבר המוסד ובעלי תפקידים בו ותיאור הפעילות שבעדה מבוקשת התמיכה וסכומה.

הבקשה תיחתם בידי מורשי החתימה והם יאשרו את נכונות פרטי הבקשה וכי הבקשה אושרה בידי הגורם המוסמך ויצהירו כי לא ידוע להם על בקשות נוספות שלא צוינו בבקשה במועד הגשתה.

מוסד המגיש בקשה בפעם הראשונה באמצעות מערכת מרכבה יצרף:

 1. תעודת רישום כתאגיד
 2. מסמכי יסוד
 3. תעודת מלכ"ר ממעמ
 4. אישור מהבנק או מרו"ח של המוסד בדבר חשבון הבנק של המוסד אליו תועבר התמיכה
 5. הסכמה בלתי חוזרת של המוסד לכך שהבנק ימסור פרטים על חשבונות הבנק וכן על פעולותיו.

 

בנוסף, בכל בקשה לתמיכה, ולא יותר מפעם בשנה, יצרף המוסד את המסמכים האלה:

 1. עדכון למסמכים האמורים אם היו
 2. דו"ח כספי מבוקר לשנה האחרונה
 3. דו"ח הוצאות ההנהלה והכלליות לפי כללי החשב הכללי.
 4. דו"ח המפרט את עלויות השכר של חמשת מקבלי השכר הגבוה ביותר, כולל ציון תפקידם, בשנתיים שקדמו לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה ועלויות כאמור הצפויות בשנה זו
 5. תקציב מאושר או הצעת תקציב כפי שיקבע החשב הכללי
 6. אישור ניהול ספרים ופטור מניכוי מס
 7. אישור ניהול תקין מרשם העמותות
 8. דיווח על צדדים קשורים
 9. דוח מקורות ושימושים
 10. דוח ביצוע תקציב לשנה שהסתיימה
 11. חוות דעת רו"ח על נכונות פרטי הבקשה, דו"ח הנהלה וכלליות ופירוט עלויות השכר של חמשת מקבלי השכר הגבוה במוסד בנוסח שיקבע החשב הכללי
 12. אם התמיכה מיועדת לרכישת מקרקעין/מבנה או להקמת/שיפוץ מבנה יצורפו המסמכים:
 • נסח רישום או הוכחת בעלות, חכירה או זכות אחרת (לפי פירוט בנוהל)
 • אישור כי המקרקעין נקיים משיעבוד או עיקול, או התחייבות להסרתו, או התחייבות לרשום על המקרקעין שעבוד ראשון לטובת המדינה, לתקופה שלא תפחת מ-20 שנים בגובה התמיכה לפחות.
 • היתר בניה, למעט פעולות בינוי שאינן מצריכות היתר בניה,
 • לרכישת מקרקעין או מבנה – הערכת שמאי,
 • לגבי הקמת מבנה – הערכת מהנדס את עלות הבניה

                       

התחייבות מוסד הציבור הנתמך:

בעת הגשת בקשת התמיכה יתחייב המוסד על גבי טופס שייקבע כי התמיכה תשמש רק למטרה אשר לשמה ניתנה וכו'

בקשה לתמיכה בסכום נמוך:

לבקשת תמיכה בסכום עד 30,000 ₪ (הסכום מתעדכן מעת לעת) יצורפו חלק מהמסמכים האמורים והם:

מסמכים ראשוניים סעיפים: 1,2,4,5

מסמכים שמוסד מגיש כל שנה סעיפים: 2,6,7

פרסום ומועד להגשת בקשה לתמיכה:

ההודעה תפורסם סמוך, ככל האפשר, להגשת הצעת התקציב ולא יאוחר מיום 15 באוקטובר של השנה הקודמת לשנה שבעדה מוצעת התמיכה. הבקשות יוגשו עד יום 1 בדצמבר של השנה הקודמת לשנה שבעדה מבוקשת התמיכה או במועד מוקדם יותר ובלבד שנתן 45 ימים להגשת הבקשה.

הגשת בקשה תקינה תיחשב רק אם הוגשו כל המסמכים הנלווים, למעט אישור ניהול תקין והצעת תקציב שניתן להגיש עד 31 בדצמבר.

על אף האמור לעיל, חסרו בבקשה שהגיש המוסד מסמכים וטרם הסתיימה בדיקת הבקשות, יודיע לו המשרד על כך עד תאריך 1 בפברואר בשנה שבעדה מבוקשת התמיכה ויאפשר למוסד השלמתם תוך 14 ימים ולא יאוחר מ – 28 בפברואר.

ועדת התמיכות:

שיעור התמיכה:

לא תינתן תמיכה למוסד בשיעור העולה על 90% מעלות הפעילות הנתמכת אלא אם נקבע במבחנים שיעור נמוך יותר. המוסד יידרש לממן לפחות 10% מהפעילות הנתמכת ממקורותיו העצמיים, במזומן.

 1. עלויות שהן שווה כסף יוכרו בהתקיים שני אלה:
 • במבחני התמיכה נקבע כי ניתן להכיר בעלויות שהן שווה כסף.
 • ההכנסות או ההוצאות של המוסד בשווה כסף מופיעות בדוחות הכספיים של המוסד.
 1. עלות שווי עבודת מתנדבים תוכר בהתקיים גם אלה:
 • המוסד ניהל רישום של המתנדבים ושעות עבודתם באופן המאפשר פיקוח ובקרה.
 • שווי עבודת המתנדבים לא יהיה גבוה מעלות שכר המינימום.

מוסד ציבורי הנתמך לראשונה יוכיח כי,

 1. פעל במשך שנתיים לפחות במימון ממקורות עצמיים.
 2. לא יעלה היקף התמיכה על כפל עלות הפעילות שבעדה ניתנת התמיכה, ושקיים המוסד בשנה שקדמה לשנה בעדה ניתנה התמיכה.

תמיכה תאושר לשנת כספים אחת. תמיכה שמפאת אופייה ומהותה מתמשכת באופן רגיל על פני יותר משנת כספים אחת, יכול שתאושר למספר שנים ולא יותר משלוש.

יתרת נכסים נטו:

לא תאושר תמיכה למוסד אשר בדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו נרשמה יתרת נכסים נטו לשימוש לפעילות שלא יועדו, בשיעור של מעל 100% ממחזור הכנסותיו השנתי.

גרעון מצטבר:

לא תאושר תמיכה למוסד ציבור אשר לפי הדו"ח הכספי המבוקר האחרון שלו גרעונו המצטבר עולה על  מחצית ממחזור הכנסותיו באותה שנה, אלא אם אשרה ועדת התמיכות תכנית הבראה שהציע.
ואולם גוף הנתמך לראשונה לא ייתמך אם גרעונו המצטבר לפי הדו"ח הכספי האחרון שלו עולה על האמור להלן:

 1. מוסד שמחזור הכנסותיו עלה על 500,000 ₪ - 30% ממחזור זה.
 2. מוסד שמחזור הכנסותיו נמוך מ 500,000 ₪ - 50% ממחזור זה.

שיעור הוצאות הנהלה וכלליות:

לעניין שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של מוסד ציבור נתמך יחולו הוראות אלה:

שיעור הוצאות ההנהלה והכלליות של מוסד מתוך מחזור הכנסותיו השנתי לא יעלה על השיעור המרבי של הוצאות הנהלה וכלליות כמפורט להלן:

טור א'

טור ב'

מחזור הכנסות שנתי במליוני ₪

שיעור שולי מרבי של הוצאות הנהלה וכלליות ממחזור הכנסות שנתי

עד 10

22%

מעל 10 עד 25 הבאים

15.5%

מעל 25 עד 50 הבאים

10%

מעל 50 עד 75 הבאים

8.5%

מעל 75 עד 100 הבאים

7.5%

מעל 100 הבאים

5%

 

לעניין זה ייבחן שיעור הוצאות הנהלה וכלליות של המוסד ביחס לשנת הכספים האחרונה שלגביה היה על המוסד להגיש דו"ח כספי מבוקר וכן בשנת הכספים שבשלה מוגשת הבקשה, לפי התקציב המאושר או הצעת התקציב שלו.
מוסד שלא נתמך בשנה קודמת ייבחן שיעור הוצאות הנהלה וכלליות שלו לפי התקציב המאושר או הצעת התקציב שלו לשנת הכספים שבעדה מוגשת הבקשה, במתכונת שיקבע החשב הכללי.

עלות שכר:

עלות השכר של ממלא תפקיד ניהולי במוסד ציבור נתמך, לא יעלה על 620 אלף ₪ בשנה.

התברר על פי דו"ח נתוני שכר מבוקרים כי עלות השכר של מנהל במוסד הציבור עלתה בשנה שבה קיבל המוסד תמיכה, על עלות השכר המרבית, יופחת מסכום התמיכה של מוסד ציבור, בשנה שבה התברר הדבר, סכום החריגה שהוא מוכפל ב5 ולא יותר מסכום התמיכה ששולמה בשנה שבה חרג.

רכיבי עלות השכר המרבית יהיו בהתאם לרכיבי השכר הנהוגים למנהל בחברה ממשלתית.

ההוראות בנוגע לעלות השכר יחולו רק על מוסד ציבור:

 • שסך התמיכה הציבורית בו, עולה על 25% מתקציבו השנתי או על 5 מיליון ₪ - לפי הנמוך.
 • שהשכר בו אינו מפוקח או מוגבל בדרך אחרת לפי כל דין או נוהל.

ניתן לקבוע במבחן תמיכה עלות שכר בסכום נמוך מהסכום האמור.