הוצאות הנהלה וכלליות

רשם העמותות קבע כי עמותה אינה רשאית לשלם שכר לחברי הוועד וחברי ועדת הביקורת, אלא גמול ישיבה והחזר הוצאות בלבד, כמפורט  בתקנות  שנכנסו לתוקף ביום 23.2.2010, ועבור ביצוע תפקידם ככאלה בלבד. גם לעובדיה אין העמותה רשאית לשלם שכר העולה על הסביר, בהתחשב בכישורי העובד והמקובל בשוק העבודה עבור תפקידים דומים. כאשר מדובר בשכר לעובד שהוא חבר עמותה, יש במתן שכר מעבר לסביר משום חלוקת רווחים אסורה, בגינה עלול חבר הוועד לחוב אישית עקב הפרת חובותיו כלפי העמותה לפי סעיף 34ד' לחוק. תשלום שכר בלתי סביר לספקים אחרים שאינם עובדי העמותה הנו פעולה שלא לטובת האינטרסים של העמותה ולקידום מטרותיה ולכן עשויה להיות בניגוד להוראות סעיף 27 לחוק.

אם הוצאות השכר של העמותה תהיינה בלתי סבירות עשוי הרשם לראות בכך שימוש בכספי העמותה שלא למטרותיה.

בכל הנוגע לקביעת תקרה לשכר בכירים בעמותות, נבחנת סבירות השכר תוך התחשבות בגורמים כדלקמן:

           גודל – המחזור השנתי של העמותה;

           עצמאות – אחוז התמיכות וההקצבות מהמדינה מסך המחזור הכספי;

           יעילות – אחוז הוצאות הנהלה וכלליות מסך מחזור ההכנסות;

           איכות הניהול – העדר גירעון, גידול בפעילות, יעילות ועדת הביקורת וכו';

           איכות נושא המשרה – כישורים, השכלה, ניסיון מקצועי וכיו"ב;

 

הוצאות הנהלה וכלליות הן ההוצאות האדמיניסטרטיביות. על העמותה להקפיד כי הוצאות אלו לא יעלו על אחוז סביר מסך המחזור השנתי של העמותה. רשם העמותות יתערב בעניין זה במקרים קיצוניים בהם יעלה חשש כי הוצאת הכספים הנה בלתי סבירה באופן כזה שמתעורר חשש לחלוקת רווחים או לשימוש בכספי העמותה בניגוד למטרותיה.

 

החשב הכללי באוצר פרסם כללים בדבר הוצאות הנהלה וכלליות כתנאי למתן תמיכה. הכללים מתייחסים הן לאחוז הוצאות הנהלה וכלליות מכלל המחזור הכספי של העמותה והן להגדרת הרכיבים שיש לכלול בהוצאות אלו.

כדי לקבל תמיכה מתקציב המדינה יש לצרף לבקשת התמיכה את קובץ Z17 – שהינו דו"ח הוצאות הנהלה וכלליות של המוסד המתכונת שנקבעה.

וועדת התמיכות לא תאשר תמיכה לגופים אשר בהם שיעור הוצאות ההנהלה וכלליות מתוך מחזור הכנסותיו השנתי עולה על השיעור המרבי כפי שמפורט בטבלה שלהלן:

 

 

מחזור ההכנסות השנתי

(במיליוני שקלים חדשים)

שיעור שולי מרבי של הוצאות הנהלה וכלליות ביחס למחזור ההכנסות השנתי

עד 10

22%

מעל 10 ועד ל- 25 הבאים

15.5%

מעל 25 ועד ל- 50 הבאים

10%

מעל  50 ועד ל-75 הבאים

8.5%

מעל 75 ועד ל-100 הבאים

7.5%

מעל ל-100 הבאים

5%


כדי לדעת האם מוסדכם איננו חורג מהמותר – הורידו את הקובץ המצורף בדף זה, הכניסו בתא הצהוב את מחזור הכנסותיכם, וקבלו את התוצאה שהיא סכום הוצאות הנהלה וכלליות המרבי המותר למוסדכם.

אם אינכם מצליחים להוריד את הקובץ - צרו קשר כאן - ונשלח לכם את הקובץ חינם.
קבצים מצורפים
קובץ1: חישוב הוצאות הנהלה וכלליות
הוצאות הנהלה וכלליות