תמיכות מדינה

תמיכות מדינה לפי סעיף 3א לחוק יסודות התקציב

משרדי הממשלה תומכים בכל שנה באלפי מוסדות ציבור.

סעיף 3א לחוק יסודות התקציב, נוהל שר האוצר, מבחני התמיכות והוראות החשב הכללי במשרד האוצר מסדירים את התנאים לקבלת תמיכה וקובעים את אופן הגשת הבקשות והדיון בהן.

סכומי התמיכה נקבעים בחוק התקציב.

כל משרד ממשלתי קובע, מבחנים לחלוקת התמיכות, מפרסם בעיתונות מודעות בדבר האפשרות להגיש בקשות תמיכה, מקבל את הבקשות, בודק אותן ומחלק את כספי התמיכה לעומדים בכללים.

משרדנו מכיר היטב את כל מבחני התמיכה של כל משרדי הממשלה. ויודע להתאים באופן מושלם בין העמותה לבין מבחני התמיכה המתאימים לה.

ב"ה משרדנו מצליח להביא ללקוחותינו תמיכות מדינה, כך לדוגמא:

  • קו לנוער- תמיכה בסך 54,184 ש"ח ממשרד החינוך לשנת 2018
  • קו לנוער- תמיכה בסך 115,105 ש"ח ממשרד החינוך לשנת 2019

רוצה לזכות בתמיכת מדינה? - צור קשר כעת.

 

להלן סעיף 3 א לחוק יסודות התקציב:

3א. תמיכות במוסדות ציבור (תיקון: תשנ"ב, תשנ"ט)
(א) בסעיף זה -
"מוסד ציבור" - גוף שאינו מוסד ממוסדות המדינה, הפועל למטרה של חינוך, תרבות, דת, מדע, אמנות, רווחה, בריאות, ספורט או מטרה דומה;
"סעיף תקציב" - סעיף בחוק תקציב שנתי הקובע את ההוצאות של משרד ממשלתי.
(ב) חוק תקציב שנתי יקבע את הוצאות הממשלה לצורך תמיכה במוסדות ציבור.
(ג) הוצאות הממשלה לצורך תמיכה במוסדות ציבור ייקבעו בכל סעיף תקציב בסכום כולל לכל סוג של מוסדות ציבור.
(ד) הסכום שנקבע בסעיף תקציב לסוג של מוסדות ציבור יחולק בין מוסדות ציבור הנמנים עם אותו סוג לפי מבחנים שוויוניים. 3
(ה) הממונה על סעיף התקציב יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, מבחנים שוויוניים לחלוקת הסכום שנקבע באותו סעיף תקציב לצורך תמיכה במוסדות ציבור (להלן-מבחנים).
(ו) שר האוצר יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה, נוהל שלפיו יוגשו ויידונו בקשות של מוסדות ציבור לקבלת תמיכה מתקציב המדינה (להלן - נוהל).
(ז) המבחנים והנוהל יפורסמו ברשומות.
(ח) לא יוצא סכום שנקבע בחוק תקציב שנתי לצורך תמיכה במוסד ציבור אלא אם כן הוא מואגד ומקיים את הוראות הנוהל ובמידה המתיישבת עם המבחנים.
(ח1)(1) לא יקבל מוסד ציבור תמיכה מיותר ממשרד ממשלתי אחד, אלא אם כן נתקיימו לגביו שני אלה:
(א) סך כל סכום התמיכה לא יעלה על %90 מעלות הפעולות שבעבורן מבקש מוסד הציבור את התמיכה;
(ב) הממונה על סעיף התקציב שבו נקבע הסכום הגבוה ביותר של התמיכה כאמור בפסקה (א) יאשר, לפני העברת יתרת סכום התמיכה, כי מוסד הציבור מקיים את הוראות הנוהל ואת בל יתר התנאים על פי סעיף זה, לענין זה, "יתרת סכום התמיכה" -%20 מהסכום הכולל של התמיכה כאמור בפסקה (א).
(2) שר האוצר יקבע, בהתייעצות עם היועץ המשפטי לממשלה ובאישור הוועדה, הוראות לביצוע סעיף קטן זה.
(ט) סעיף זה לא יחול על -
(1) הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד שהוקם בחוק;
(2) הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד מרכז החינוך העצמאי;
(3) הוצאות הממשלה לצורך תמיכה בתאגיד מרכז מעיין החינוך התורני בארץ ישראל.
(י) (1) התאגידים האמורים בסעיף קטן (ט)(2) ו-(3), יתוקצבו בתקציב משרד החינוך והתרבות למטרות חינוך בלבד, לפי אמות מידה שוות לשני התאגידים ועל פי קריטריונים עניניים אחידים ושוויוניים כמו לכלל ילדי ישראל.
(2) תאגיד מרכז החינוך העצמאי יתוקצב על בסיס תקציבו האחרון לפני תחילתו של חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה), התשנ"ב-1992.
(3) יישמרו אופיו ומעמדו של החינוך החרדי בתאגידים האמורים בסעיף קטן (ט)(2) ו-(3).

תמיכות מדינה