מחירון שירותים

כל המחירים בש"ח בתוספת מע"מ כחוק, לשנת 2018

  • שעת ייעוץ מקצועי - 2,800
  • פתיחת תיק ללקוח חדש - 18,000
  • קבלת סעיף 46 - 6,000
  • שירות חודשי מלא - 5,000
  • בדיקת בקשה רגילה לפני הגשתה - 1,800
  • ערעור על פסילת בקשה רגילה - 2,800
  • ערעור על דחיית בקשה רגילה - 5,000
  • שעת ביקורת פנים - 800
  • בדיקת דוח ביצוע - 2,800